Red, White and Royal blue football scarf

11 Rangers Bài hát & amp; Football Chants

Ready Aye Ready.

201 We Are the People Top footy chant Danh sách bài hát
239 King Billy's on the Wall Song about King William of Orange Danh sách bài hát
335 I Was Born Under a Union Jack Brilliant When Sung by everyone Danh sách bài hát
357 Rule Britannia Top choon. Danh sách bài hát
425 Blue Sea of Ibrox Top tune Danh sách bài hát
 
646 God Save the Queen Just the end unfortunately Danh sách bài hát
1043 Rangers Till I Die And probably for ever after Danh sách bài hát
1183 Kaka Good bloke. Put Celtic out of Europe. Danh sách bài hát
1201 Championes Oh way, Oh way, Oh way! Danh sách bài hát
1416 Bring Them On Just the chorus Danh sách bài hát
  Premier League Betting
1446 Penny Arcade Not sure of the lyrics on this one... Danh sách bài hát
1482 Glasgow Rangers Champions New Song For The Scottish Champions Danh sách bài hát
1590 Follow Follow A slice of the song... Danh sách bài hát
1615 We Are Rangers Great Chant Danh sách bài hát
1621 The Sash My Father Wore Just the chorus Danh sách bài hát
  Premier League Betting

Ý kiến

FIFA và PES Chant gói

Tốt nhất Rangers bóng đá chants và bóng đá bài hát với lời bài hát và sẵn sàng để tải xuống cho Pro Evolution và FIFA trò chơi.
 

FanChants mạng

Đóng
 

Ngôn ngữ có sẵn

Đóng