Red, White and Royal blue football scarf

11 Rangers Bài hát & amp; Football Chants

Ready Aye Ready.

199 We Are the People Top footy chant Danh sách bài hát
238 King Billy's on the Wall Song about King William of Orange Danh sách bài hát
332 I Was Born Under a Union Jack Brilliant When Sung by everyone Danh sách bài hát
355 Rule Britannia Top choon. Danh sách bài hát
423 Blue Sea of Ibrox Top tune Danh sách bài hát
 
643 God Save the Queen Just the end unfortunately Danh sách bài hát
1029 Rangers Till I Die And probably for ever after Danh sách bài hát
1187 Championes Oh way, Oh way, Oh way! Danh sách bài hát
1195 Kaka Good bloke. Put Celtic out of Europe. Danh sách bài hát
1421 Bring Them On Just the chorus Danh sách bài hát
  Premier League Betting
1465 Glasgow Rangers Champions New Song For The Scottish Champions Danh sách bài hát
1514 Penny Arcade Not sure of the lyrics on this one... Danh sách bài hát
1592 We Are Rangers Great Chant Danh sách bài hát
1607 Follow Follow A slice of the song... Danh sách bài hát
1617 The Sash My Father Wore Just the chorus Danh sách bài hát
  Premier League Betting

Ý kiến

FIFA và PES Chant gói

Tốt nhất Rangers bóng đá chants và bóng đá bài hát với lời bài hát và sẵn sàng để tải xuống cho Pro Evolution và FIFA trò chơi.
 

FanChants mạng

Đóng
 

Ngôn ngữ có sẵn

Đóng